Regulamin

Regulamin ważny od lipiec 2018 roku

§1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej na której znajduje się sklep: rusieccy.pl jest Gospodarstwo Rolne UprawaGrzybów i Grzybni, Rusieccy, Wola Łaska 57a, 98-100 Łask, strona internetowa prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową balotów boczniaka za pomocą sieci internet. Adres strony internetowej www.rusieccy.pl
 2. Produkt oferowany na stronie internetowej, stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

 

§2. Dane kontaktowe

Tel stacjonarny 43 675 35 15, Anna Rusiecka 500 855 246, Gospodarstwo Rolne czynne jest w dni robocze w godzinachod 7:00 do 16:00
Adres e-mail: zamowienia@boczniak.pl boczniak@rusieccy.pl
Adres do korespondencji: Gospodarstwo Rolne Uprawa Grzybów i Grzybni P. Rusiecki, Wola Łaska 57a, 98-100 ŁaskNumer konta bankowego do realizacji przelewów w polskich złotych:
56 9263 0000 0512 6928 2005 0101 Bank Spółdzielczy

 

§3. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie na stronie internetowej może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
 2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający powinien:
 • wybrać odpowiednią ilość towaru,
 • podać swoje dane adresowe,
 • wskazać adres wysyłki,
 • wybrać metodę płatności,
 • zaakceptować regulamin sklepu,
 • zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Politykę prywatności,o potwierdzić wolę złożenia i opłacenia zamówienia.
 1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sklep znajdujący się na stronie internetowej prześle Zamawiającemu potwierdzenie jego otrzymania. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych przez Zamawiającegodanych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail boczniak@rusieccy.pl lub tel. 500-855-246. W rozsądnym czasie po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, Sklep prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia co będzie stanowiło zawarcie umowy sprzedaży.
 2. W przypadku wybrania metody płatności przedpłata, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniuw systemie strony pełnej należności.
 3. Zamówienia przyjmowane są w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 – 16:00,natomiast Gospodarstwo Rolne zamówienia wysyła od poniedziałku do środy włącznie.
 4. Strona internetowa umożliwia Zamawiającemu wybór metod płatności w tym możliwość opłacenia zamówienia. Aktualna lista dostępnych metod płatności jest dostępna w formularzu zamówienia
 5. Realizacja zamówienia, rozumiana jako przekazanie przesyłki przewoźnikowi następuje od poniedziałku do środy (włącznie) od przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym jest mowa w ust. 4.
 6. Zamówienie zostanie dostarczone do Zamawiającego niezwłocznie pod wskazany adres lub do punktu odbioru, wskazanego w zamówieniu, zazwyczaj w ciągu 2-5 dni roboczych od daty przekazania Przewoźnikowi.
 7. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego metodypłatności i jest wyświetlany m.in. podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdzieszhttp://rusieccy.pl/zamowienie/.
 8. Ceny znajdująca się na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sklep może skontaktować się z Zamawiającym na podany przezZamawiającego numer telefonu lub adres mail w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braku asortymentu.
 10. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie, paragonu lub faktury VAT w rozumieniuart. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 zpóźniejszymi zmianami.
 11. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdypłatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.
 12. W przypadku dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem systemów internetowych płatności, udostępnionych przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia lub drogą tradycyjnego przelewu, Zamawiający powinien niezwłocznie dokonać płatności w terminie 7 dni.

  W razie nie dokonania płatności w tym terminie, Sklep może wezwać Zamawiającego – drogą mailową, lub telefonicznie – do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie dłuższym niż 5 dni. Jeśli pomimo takiego wezwania Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, Sklep może anulować zamówienie.

 

§4. Reklamacje

 1. Sklep znajdujący się na stronie internetowej www.rusieccy.pl ma obowiązek dostarczania balotów boczniaka bez wad fizycznych i prawnych. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową, naprzykład drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało opis reklamacji,zdjęcia.
 3. Gospodarstwo Rolne w ciągu 14 (czternastu) dni odniesie się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi osposobie jej rozstrzygnięcia na papierze lub innym trwałym nośniku, np. poprzez wiadomość e-mail.

 

§5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Ze względu na specyfikę oferowanego produktu (balot boczniaka), Gospodarstwo Rolne nie rozpatrzy prawa odstąpienia od zawartej na odległość umowy. ZAMAWIAJĄCY MUSI BYĆ PEWNY I SWIADOMY PODEJMOWANIADECYZJI (zamówienia balotów boczniaka).

 

§6. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
  – zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;
  – zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych;
  – zmiany w zakresie proponowanych przez Sklep funkcjonalności, świadczonych usług i prezentowanych towarów.
 2. Korzystający ze strony internetowej, sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie oraz prawie do nie zaakceptowania takich zmian, poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.rusieccy.pl.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania/przesłania w sposób opisany w ust. 2, przy czym Zamawiający ma prawo nie zgodzić się ze zmianami i wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem, ze skutkiem natychmiastowym, niemającym wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, wraz z uzupełnieniem w postaci Zasady reklamacji, dostępny jest na stronie www.rusieccy.pl zmożliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowanianiniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Nasz adres poczty elektronicznej to: boczniak@rusieccy.pl, zamowienia@rusieccy.pl
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 5. Postanowienia §5 nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje sięodpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.